Search (By Name, E-mail or Answer)
มีหัวข้อทั้งหมด 26421 คำมั่นสัญญา /แสดงหน้าละ 250 หัวข้อ

  กัณฐิกา สิงห์บุบผา (ID: 10421)
Answer:
เชื่อฟังคุณครู เชื่อฟังพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กอบเกียรติ ศรีภูวนาถ (ID: 10420)
Answer:
เลิกบุรี่ ทำตัวดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ชารัตน์ บำราชภัย (ID: 10419)
Answer:
จะเป็นเด็กดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อาภาภรณ์ ปานทอง (ID: 10418)
Answer:
ทำหน้าที่ของคนไทยให้ดีที่สุด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บจก.ประกันคุ้มภัย
จำนวนโหวต: 1

  อิทธิพล ศรีตระกูล (ID: 10417)
Answer:
จะขยันทำงาน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุมามาลย์ ชาวนา (ID: 10416)
Answer:
ไม่ซื้อของฟุ่มเฟื่อย
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (หน่วยงานอิสระ กระทรวงยุติธรรม)
จำนวนโหวต: 0

  สมศักดิ์ งามสมพล (ID: 10415)
Answer:
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พิมพ์ลภัทร เพ็ชรินทร์ (ID: 10414)
Answer:
จะขอทำความดีทุกอย่างที่เป็นจริยธรรม
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พัชรินทร์ อินทร์สวร (ID: 10413)
Answer:
ทำดีทุกๆวัน
Age:
31-40
Country:
Thailand
Company:
บจก.กรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย
จำนวนโหวต: 0

  เพ็ศพร จิรฐัติกาลนนท์ (ID: 10412)
Answer:
จะทำความดีเพื่อสังคมและครอบครัว
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  รลิษฎา จิตตระกูลดี (ID: 10411)
Answer:
จะใช้งบประมาณบริษัทให้น้อยลง
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ศิริกานต์ เทพศิริ (ID: 10410)
Answer:
มองโลกในด้านบวกมากขึ้น ใจเย็นเลง คิดก่อนพูดและคิดก่อนทำ มีสติในการไตร่ตรอง ขยันเรียนมากขึ้น เลิกขี้เกียจ เลิกงี่เง่า ยิ้มให้กับคนรอบด้าน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อติชาติ รอดสาตรา (ID: 10409)
Answer:
จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด จะทำให้พ่อแม่ชื่นชมในสิ่งที่ทำ จะตั้งใจเรียน เป็นคนดี ทำตัวให้มีสาระในสังคมมากขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  สหภาพ ไกรทอง (ID: 10408)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อุทุมพร แจ่มรัตน์ (ID: 10407)
Answer:
ตั้งใจเรียน ทำแต่ความดี เช่นเชื่อฟังพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Saiphon Bhalakula (ID: 10406)
Answer:
Always be sincere and honest with good governance and ethics to myself and others; and continue trying to make others be more honest too.
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บจก.โกลด์ บิลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล
จำนวนโหวต: 0

  วสันต์ ดีธัมมา (ID: 10405)
Answer:
จะทำความดีไม่ยุ่งกับยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ชาญณงค์ ประทีปบุษกร (ID: 10404)
Answer:
จะเป็นเด็กนักเรียนที่ดีไม่ทำให้เพื่อนเดือนร้อน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณวัจนรัตน์ สุเมธเสนีย์ (ID: 10403)
Answer:
ไม่พูดโกหก ไม่ขโมยของๆคนอื่น ช่วยพ่อแม่ทำงาน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณเทพพิทักษ์ ปัญจะตัง (ID: 10402)
Answer:
ช่วยเหลือสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุทธิดา บูชา (ID: 10401)
Answer:
ตั้งใจเรียน ประหยัด มีน้ำใจ เพื่อให้สังคมและโลกนี้มีความสุข
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณอนุวัตร เสนะจำนงค์ (ID: 10400)
Answer:
ตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ธีรวัฒน์ ไครอาบ (ID: 10399)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนและจะเป็นคนช่วยเหลือคนที่พิการทุกครั้งทุกที่ที่เจอ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณศรายุทธ นุ่มหวาง (ID: 10398)
Answer:
จะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่เสพสุราและยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ศราวุธ เผ่าน้อย (ID: 10397)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคมในทุกๆเรื่องและจะขยันและตั้งใจเรียน เพื่อช่วยในการยกระดับการศึกษาของโรงเรียน ให้ดีที่สุด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จักรกฤษ (ID: 10396)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเป็นคนดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ภาณุวัฒน์ กรเกษ (ID: 10395)
Answer:
จะทำตนเองให้ดีขึ้นมากกว่านี้ และจะทำความดีให้มากๆ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณณัฐสินี เจริญภูมิพิทักษ์ (ID: 10394)
Answer:
ตั้งใจเรียน ช่วยป้าขายของ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  รัชชานนท์ ทองย้อย (ID: 10393)
Answer:
จะตั้งใจเรียนและปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณปริญญา เพ็งสุข (ID: 10392)
Answer:
ตั้งใจเรียนหนังสือและรักาความสะอาด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณณัฐวุฒิ จันทร์ประโคน (ID: 10391)
Answer:
ตั้งใจเรียนหนังสือ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณณัฐริกา จันทร์ประโคน (ID: 10390)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อถวายในหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  เกียรติศักดิ์ เอี่ยมอารมณ์ (ID: 10389)
Answer:
จะตั้งใจเรียน และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณภูริณัฐ ทองเงิน (ID: 10388)
Answer:
ให้สังคมเป็นสีขาวเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ (ID: 10387)
Answer:
จะอุทิศตัวให้สังคมมากขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณอรนุช สุดสะอาด (ID: 10386)
Answer:
ทำความดีเพื่อในหลวงเพื่อจะเป้นคนดีและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  บุษกร เหรียญทอง (ID: 10385)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของชาติ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กฤษณะ โพธิ์ทอง (ID: 10384)
Answer:
ข้าพเจ้าจะทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าทำสิ่ ที่ถูกใจ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณวลิดา แก้วอุบล (ID: 10383)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่าเดิม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ชลิกา เกิดใจดี (ID: 10382)
Answer:
เป็นคนดี และรักษ์พรัพยากรให้มากๆ
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณนันท์นภัส จุลพันธ์ (ID: 10381)
Answer:
ป้องกันยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ศุภชัย คชชา (ID: 10380)
Answer:
จะทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อจะได้ทำให้สังคมดีขึ้นและจะช่วยพัฒนาสังคมไปในทางที่ดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณกัญนิภา พิมพ์โคตร (ID: 10379)
Answer:
ข้าพเจ้าจะดำรงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อริยะศักดิ์ แก้วสง่า (ID: 10378)
Answer:
จะตั้งใจเรียนเพื่อในหลวงและจะรักและปกป้องประเทศไทยตลอดไป
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  คุณนพัสกร ไกรลำ (ID: 10377)
Answer:
จะช่วยเหลือคนอื่น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กฤษณะ มีปรางค์ (ID: 10376)
Answer:
ข้าพเจ้าขอตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดีของพ่อแม่ครูอาจารย์
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสุรีภรณ์ จันตะโส (ID: 10375)
Answer:
จะทำตัวให้เป็นคนดีของสังคม เรียนหนังสือให้เก่งไม่เสพสุรายาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณประวีณ ว่านกระ (ID: 10374)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีและมีน้ำใจ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  คุณประวีณ ว่านกระ (ID: 10373)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีและมีน้ำใจ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  บรรจบ อิ่มสำราญ (ID: 10372)
Answer:
จะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อและแม่จะทำงานไม่ดื้อไม่ซน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณประวีณ ว่านกระ (ID: 10371)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีและมีน้ำใจ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณปิยะฉัตร กุลสงฆ์ (ID: 10370)
Answer:
ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณอธิษฐ์ ปานย้อย (ID: 10369)
Answer:
จะเป็นคนดีไม่เสพยาเสพย์ติด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ศิวัช พงษ์สุวรรณ (ID: 10368)
Answer:
ข้าพจ้าจะเพิ่มความขยัน ไม่ขี้เกียจ เหมือนแต่ก่อนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จุรีรัตน์ เอี่ยมธรรมสกุล (ID: 10367)
Answer:
จะคิดดี จะทำดี จะพูดดี จะมอบสิ่งดี ดี ให้ผู้อื่น และจะตั้งใจเลี้ยงลูกให้ได้ดี
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณกนกพร มีไชโย (ID: 10366)
Answer:
ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ฤทธิ์เกียรติ์ (ID: 10365)
Answer:
ข้าพเจ้าจะขอตั้งใจเรียนให้บิดามารดาจะไม่ดื้อเกเรต่อครูอาจารย์จะเคารพไม่พูดจาไม่เพราะ ไม่ดื่มสุราและสารเสพติดทุกชนิด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณมัคชณา พรมชาติ (ID: 10364)
Answer:
ตั้งใจเรียน มีวินัย เข้าแถวมีระเบียบ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณอาทิตย์ รุ่งแสง (ID: 10363)
Answer:
ช่วยเหลือผู้อดอยาก
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณอาทิตย์ รุ่งแสง (ID: 10362)
Answer:
ช่วยเหลือผู้อดอยาก
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  jureerat aiumthammasakul (ID: 10361)
Answer:
change yourself
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จเด็จ ซิ้มเจริญ (ID: 10360)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนจะมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำจะช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยกว่าเรา
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณธรรมรงค์ ธรรมเนียมดี (ID: 10359)
Answer:
ช่วยเก็บขยะ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณภัทรพงศ์ สายมายา (ID: 10358)
Answer:
จะตั้งใจเรียน และจะช่วยลดภาวะโลกร้อน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณภูริพรรธน์ แสงกระสินธุ์ (ID: 10357)
Answer:
เป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  วุฒิกร ทองหล่อ (ID: 10356)
Answer:
จะตั้งใจเรียนและไม่รังแกผู้อื่น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  คุณสุชิน มีภักดี (ID: 10355)
Answer:
เป้นคนดีและช่วยพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณพีรภัทร ปูยอ๊อด (ID: 10354)
Answer:
เป็นคนดีและช่วยเหลือพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุภารณ์ โชคดื้น (ID: 10353)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียน และจะเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่ความสามารถของข้าพเจ้าจะทำได้ เพื่อพ่อแม่จะได้ภูมิใจ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสุรเกียรติ อนุประดิษฐ์ (ID: 10352)
Answer:
เป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสิริพร โนลี (ID: 10351)
Answer:
ช่วยเหลือสังคม เช่นช่วยกันเก็บขยะ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อรุณรัตน์ นาคทิพย์ (ID: 10350)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อที่ในอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจะใช้วุฒิที่สูงของข้าพเจ้านั้นหางานดีๆทำเพื่อที่ข้าพเจ้าจะดูแลพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่ของข้าพเจ้ามีความสุข
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Satakun Sutthihom (ID: 10349)
Answer:
To be goodman ^-^ FoR the KiNg
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
กองทัพบก
จำนวนโหวต: 2

  กันยารัตน์ สุดใจญาติ (ID: 10348)
Answer:
จะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นและจะเป็นคนดีของสังคมและจะนำแนวทางเศรฐษกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  มารุต วงศ์ศรีเพ็ง (ID: 10347)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนให้มากกว่าเดิมและจะเรียนให้เก่งๆเพื่อพัฒนาสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุภัสสรณ์ เปรมภักษ์พิสิฐ (ID: 10346)
Answer:
คิดดี พูดดี ทำดี
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  Kitipat Chuensukjit (ID: 10345)
Answer:
I have to increase my responsibility of life and won't do the things that disadvantage for social. I swear.
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.รามคำแหง (มร.)
จำนวนโหวต: 10

  ชลธิชา บุญสูงเนิน (ID: 10344)
Answer:
จะตั้งใจเรียน เป็นคนขยันและอดออมเป็นเด็กดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นางบ่าย จันทราช (ID: 10343)
Answer:
ทำดีกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เป็นคนดีตลอดไป
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  บรรเจิด แก้วยอดฟ้า (ID: 10342)
Answer:
ตั้งใจเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และไม่เกเร
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พิพัฒน์ อินทร์สำราญ (ID: 10341)
Answer:
จะช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ทุกๆอย่างเท่าที่จะทำได้ จะเชื่อฟังผู้อื่นที่หวังดีต่อผม และจะตั้งใจเรียนไม่ทำตัวเองเหลวแหลก
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อานนท์ ชื่นจิตร (ID: 10340)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อภิชง โคตรสุ (ID: 10339)
Answer:
จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  อุเทน การงาน (ID: 10338)
Answer:
จะตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  บุญฤทธิ์ แสงมา (ID: 10337)
Answer:
จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องด้านการเรียนและความมีวินัยให้ตัวเองนั้ ขยันเรียนขึ้น มีระเบียบวินัยในตนเอง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ยศวิน วิชิตากาศ (ID: 10336)
Answer:
-
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  วิรัตน์ ป้อมคำมี (ID: 10335)
Answer:
ผมจะตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สราวุธ เขียวเข็มทอง (ID: 10334)
Answer:
ขอทำความดีเพื่อสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ขวัญ เล็กสมบูรณ์ (ID: 10333)
Answer:
เราต้องทำพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขวันที่ผ่านๆมาได้และเพื่ออนาคตของเราเอง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จิรายุทธิ์ อกอุ่น (ID: 10332)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พสิญฐ์ ฟูจิต้า (ID: 10331)
Answer:
ตั้งใจเรียน เป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ศดานันท์ บางหลวง (ID: 10330)
Answer:
จะเป็นคนดีในสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ทิพาวรรณ วานิช (ID: 10329)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของสังคม คุณครู พ่อและแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นภสร บุญรอด (ID: 10328)
Answer:
จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่จะตั้งใจเรียนและจะเป็นเด็กดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุพพัตรา ภู่สกุล (ID: 10327)
Answer:
จะเป็นนักเรียนที่ดีของพ่อแม่ครูอาจารย์สังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  เฉลิมชัย เชื้อจวด (ID: 10326)
Answer:
จะเป็นคนดีของพ่อแม่และทุกๆคน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  รัตนพล วงษ์เคลือวัลย์ (ID: 10325)
Answer:
ผมจะเป็นคนดีต่อสังคม ไม่ยุ่งกับยาเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุกัลยา หอมขำ (ID: 10324)
Answer:
ช่วยรักษาความสะอาดโดยนำขยะไปทิ้งลงถัง
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นราพรรณ สินพระยากุล (ID: 10323)
Answer:
จะตั้งใจเรียน จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่จะทำความดีถวายในหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สมบัติ ชาติทองคำ (ID: 10322)
Answer:
จะเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จิรายุพงษ์ แสงแก้ว (ID: 10321)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียน และเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.สุธิดา แก้วเกลี้ยง (ID: 10320)
Answer:
ช่วยประหยัดไฟเพื่อลดโลกร้อน แต่งตัวเรียบร้อย
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 1

  ภาคภูมิ โพธิ์อ่อง (ID: 10319)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้ดียิ่งขึ้นๆไปจะเชื่อฟังพ่อแม่ครูญาติพี่น้องและจะรักษาศีล 5
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จันจิรา สรรพกิจพง (ID: 10318)
Answer:
คิดถึงจิตใจคนรอบข้างมากขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  เอกพันธ์ ดอนตูมีไพร (ID: 10317)
Answer:
จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พรพรรณ หารัญดา (ID: 10316)
Answer:
เป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  ณพล คำสี (ID: 10315)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีต่อสังคมทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์และข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและจะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.นิศากร ธรรมรงค์ (ID: 10314)
Answer:
ละเว้นความชั่ว
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  วีระยุทธ หลักทรัพย์ (ID: 10313)
Answer:
ร่วมทำความดี ต่างๆในสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.สาวิตรี ช่วยทิพย์ (ID: 10312)
Answer:
ทำความดี
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  Jaroensuk Marin (ID: 10311)
Answer:
เปลี่ยนการใช้จ่ายเพื่อคสามพอเพียง
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.นิตยา ยำยวน (ID: 10310)
Answer:
มองโลกในแง่ดีมากขึ้น
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  ศุพรนุวัฒน์ วังอาจ (ID: 10309)
Answer:
ผมจะตั้งใจเรียนและนำความรู้มาพัฒนาสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ (ID: 10308)
Answer:
ทานมังสวิรัตทุกวันพระและวันเกิด และวันสำคัญทางศาสนา
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  บุญฑริกา แซ่ลิ้ม (ID: 10307)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่ ตั้งใจทำแต่ความดีรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายใช้จ่ายอย่างประหยัดและเป็นเด็กดีของพ่อแม่ตลอดไป
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นภัสสร สิงห์ผาสุข (ID: 10306)
Answer:
ข้าพเจ้าจะทำความดีตลอดไปและจะเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่ข้าพเจ้านับถือ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ธาราวดี ขำทอง (ID: 10305)
Answer:
ช่วยกันทำความดีและดูแลช่วยผู้อื่น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Chompunuch Tipmonta (ID: 10304)
Answer:
Change to be a simple life.
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  วิสสุตา เจริญสุข (ID: 10303)
Answer:
จะเปลี่ยนแปลงเพื่อในหลวงจะทำความดีถวายในหลวงด้วยการตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  toompecth seenak (ID: 10302)
Answer:
เราจะช่วยเหลือสังคมทุกเวลาที่เรามีโอกาศ หรือเมื่อคนอื่นต้องการความช่วยเหลือเสมอ
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  วิลาสิณี ภัทรอินทากร (ID: 10301)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของสังคมและเป็นเด็กดีของพ่อแม่ คุณครูและผู้อื่นที่ข้าพเจ้านับถือ และข้าพเจ้าจะมีน้ำใจต่อเพื่อนๆ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ตรีทิพย์ โฉมศรี (ID: 10300)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีต่อสังคมและจะตั้งใจเรียนเพื่อบิดาขมารดาและพ่อหลวงของเรา
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ฐากร แซ่โง้ว (ID: 10299)
Answer:
จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะทำได้
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณบุญชู นามบุญศรี (ID: 10298)
Answer:
ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในการทำความดีเพื่อชุมชนและทุกคน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสุวิวัฒน์ อ่อนวรรณา (ID: 10297)
Answer:
ผมจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครูอาจารย์
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อนุสรณ์ ชั่งเกวียน (ID: 10296)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคมใส่ใจเรื่องสังคมมากกว่านี้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณกล่อมไพร คำน้ำปาด (ID: 10295)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และช่วยสังคมให้ดียิ่งขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ศิธสิทธิ อินหงษ์ (ID: 10294)
Answer:
รู้จักเห็นใจคนอื่นมากขึ้นในการใช้จ่ายเงิน
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณปริญญา แสนลึก (ID: 10293)
Answer:
ผมจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเมื่อท่านชราและจะทำความดีเพื่อในหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Siradanai Natoong (ID: 10292)
Answer:
ผมจะเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ปิยธิดา ปินใจ (ID: 10291)
Answer:
มีรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของฉันมากขึ้น และจะใช้ชีวิตแบบพอเพียง
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
รพ.เกษมราฎร์ศรีบุรินทร์
จำนวนโหวต: 1

  rchi (ID: 10290)
Answer:
ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Age:
60
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  Kanika (ID: 10289)
Answer:
I love the king ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.)
จำนวนโหวต: 2

  คุณนิรชา ระย้าเพชร (ID: 10288)
Answer:
ช่วยเก็บขยะ ไม่ทิ้งเศษอาหารลงแม่น้ำ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  คุณกัลยกร เดชบุญสุข (ID: 10287)
Answer:
จะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีถวายแด่ในหลวงของพวกเรา
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  คุณธนิตา เกษมสุวรรณ์ (ID: 10286)
Answer:
ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและเป็นเด็กดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณศินีนารถ อิ่มอยู่ (ID: 10285)
Answer:
จะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเป้นเด็กดีของคุณครู
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Somjit Jantarat (ID: 10284)
Answer:
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามวิธีทางพุทธศาสนา
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จำนวนโหวต: 1

  คุณภควัต สุภาพ (ID: 10283)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเชป็นดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  คุณศัทธาเทพ เถื่อนกวา (ID: 10282)
Answer:
หนูจะเป็นคนดีต่อสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณเสาวนีย์ แช่มรัมย์ (ID: 10281)
Answer:
หนูจะเป็นคนดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณจีรวัฒน์ ม่วงศรีจันทร์ (ID: 10280)
Answer:
ข้าพเจ้าจะทำความดีเพื่อถวายสังคมและประเทศชาติ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสุธิดา สกุลดี (ID: 10279)
Answer:
จะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านทุกอย่างและไม่ดื้อกับพ่อแม่แล้วจะตั้งใจเรียนหนังสือ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณชาญชัย ใจบุญ (ID: 10278)
Answer:
หนูจะเป็นเยาวชนที่ดี และผมขอให้พระเจ้าอยู่หัวมีสุขภาพแข็งแรง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณศันสนีย์ พลอยบุตร (ID: 10277)
Answer:
ทำความดีเพื่อในหลวง และจะรักษาโลกและทิ้งขยะลงถังและรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วไป
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณอารียา ไหมทอง (ID: 10276)
Answer:
ช่วยกันรักษาโลก รักษาต้นไม้ ป่า น้ำ ลำธาร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อถวายในหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณภากร จงรักแสง (ID: 10275)
Answer:
ให้ทุกคนทำความดีเพื่อในหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณนิติภูมิ ไตรฟื้น (ID: 10274)
Answer:
ขอให้ทุกคนและพ่อแม่ทำความดีเพื่อในหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณชัยพร พานทอง (ID: 10273)
Answer:
ข้าพเจ้าจะทำดีเพื่อในหลวงและพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ณัตฐพงษ์ ยันฝาก (ID: 10272)
Answer:
จะใช้ความรู้มาพัฒนาสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สมฤทัย คนไทย (ID: 10271)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนหนังสือ ขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ความสามารถ มาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้ดีมากขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณรุ่งนภา ฉิมเล็ก (ID: 10270)
Answer:
ข้าพเจ้าจะทำตัวเป็นคนดีเพื่อถวายในหลวง
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสุภนัย ศรีธรรมา (ID: 10269)
Answer:
ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุชาดา บุตรรอด (ID: 10268)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนและจะไม่ทำให้พ่แม่เสียใจจะปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ภัทรริดา ศรีรักษา (ID: 10267)
Answer:
ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ธิดารัตน์ ทองใบ (ID: 10266)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้ดีขึ้น ตั้งใจเรียน เชื่อฟังพ่อแม่ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเองพ่อแม่และสถาบันและจะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรให้กับคนรู้จัก
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสหัสวรรษ กิฒหาน้อย (ID: 10265)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  วรรณลักษณ์ ศรีสว่าง (ID: 10264)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จสูงสุด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  นางสาวจิราภรณ์ เพชรหนูเสด (ID: 10263)
Answer:
รักษาสัจจะต่อตัวเอง คือ ทุกวันอังคาร ซึ่งเป็นวันเกิดของข้าพเจ้า โดยสัจจะนี้เริ่มทำได้ตั้งแต่ไปปฎิบัติธรรมที่เสถียรธรรม ในวันที่ 4-6 ธันวาคม ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าอยากทำความดีเพื่อในหลวง ขณะนี้ข้าพเจ้าทำโดยเคร่งครัด ได้เป็นเวลา 2 เดือนเศษแล้ว และจะทำต่อ ๆ ไป ตลอดชีวิต สัจจะที่จะให้กับใครได้ต้องเริ่มจากสัจจะวาจาที่มีต่อตัวเองก่อน ถึงจะทำสัจจะวาจาให้กับคนอื่นได้โดยศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อตนเอง และสังคม เพื่อในหลวงด้วยสัจจะวาจาว่าจะประพฤติตนเป็นคนดี คิดดี ทำดี
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
องค์กรภาครัฐอื่นๆ
จำนวนโหวต: 0

  สุทธินี เพียดจันทร์ (ID: 10262)
Answer:
จะเป็นคนที่มีความอดทนและบำเพ็ญตนเพื่อเป้นประโยชน์แก่ส่วนร่วม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  นพมาศ ขันแก้ว (ID: 10261)
Answer:
จะไม่โดเรียนจะตั้งใจเรียน ไม่เถียงผู้ปกครองจะส่งงานทุกครั้งที่ครูสั่ง ไม่เที่ยวเล่นเรื่อยเปื่อย เก็บเงินทุกวันเพื่ออนาคต
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  พิชชา อภัภู (ID: 10260)
Answer:
จะคิด พูด ทำ ในสิ่งที่ดีงาม ไม่เดือดร้อนตนเอง ผู้อื่น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  jirasak kongputhi (ID: 10259)
Answer:
ผมจะทำดีเพื่อพ่อ
Age:
51-60
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  มาริษา สีใล (ID: 10258)
Answer:
จะไม่ทำให้แม่ร้องไห้อีกแล้ว
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว (ID: 10257)
Answer:
ข้าพเจ้าจะลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทน ใช้จ่ายอย่างประหยัด และเป็นคนดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  thavatchai inkon (ID: 10256)
Answer:
ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่เผ่าป่า
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 7

  ศุภนันทน์ เพิ่มพลาดิคับ (ID: 10255)
Answer:
ช่วยประหยัดทรัพยากรโลก
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อนงค์นาถ วาสินานนท์ (ID: 10254)
Answer:
-
Age:
51-60
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณธิตยา เกษมสุวรรณ์ (ID: 10253)
Answer:
ช่วยเก็บขยะ ไม่ทิ้งเศษขยะลงในแม่น้ำ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อรวรรณ (ID: 10252)
Answer:
รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ณัฐิตา ศรีแก้ว (ID: 10251)
Answer:
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขใดๆทั้งสิ้น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ประทีป คำเรือง (ID: 10250)
Answer:
จะเริ่มต้นประพฤติตัวเป็นคนใหม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จิตภัสสร สิงห์ธวัช (ID: 10249)
Answer:
ทำตัวเป็นคนดี
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 2

  ศิรินาฏพันธ์ภักดี (ID: 10248)
Answer:
จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
กรมการปกครอง
จำนวนโหวต: 0

  คุณจุพามาศ ปวงทอง (ID: 10247)
Answer:
จะใข้เงินให้น้อยลง และลดการรับประทานอาหารให้น้อยลง และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และคุณครู
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ณัฏฐริกา เหมบุรุษ (ID: 10246)
Answer:
ข้าพเจ้าจะตั้งใจทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณจิราภรณ์ เทพสกุล (ID: 10245)
Answer:
ตั้งใจเรียน ช่วยพัฒนาโรงเรียน
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณวันยี่หวา ชมจิตต์ (ID: 10244)
Answer:
หนูจะช่วยคุณครูถือของหนูจะเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  โสรญา จริงจิตร (ID: 10243)
Answer:
ใช้จ่ายอย่างประหยัด ลดการใช้พลาสติก ใช้รถสาธารณะแทนการใช้ส่วนตัว
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณภัทราพร แสวงผล (ID: 10242)
Answer:
จะเป็นเด็กดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสุชาดา สุทนต์ (ID: 10241)
Answer:
จะรู้รักส่ชามัคคีมีวินัย
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณวสุรัตน์ ฟักแฟง (ID: 10240)
Answer:
จะตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ของพ่อหลวงตลอดไป
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Tanasak Keattipattarachai (ID: 10239)
Answer:
- เลิกสูบบุหรี่ - ช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้น - ขยันดูแล เอาใจใส่ครอบครัว - พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม - ตั้งใจทำหน้าที่การงานให้ดีที่สุด - ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่คิดให้สำเร็จด้วยความตั้งใจ
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
กองทัพบก
จำนวนโหวต: 0

  คุณบุษบา จันทอง (ID: 10238)
Answer:
ดิฉันจะทำตัวให้ดีต่อสังคมและพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณพลอยไพลิน ภูฆัง (ID: 10237)
Answer:
จะตั้งใจเรียน เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณณัฐพล น้อยวิเชียร (ID: 10236)
Answer:
ผมจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่และครูอาจารย์ ไม่เป็นปัญหาของสังคมและห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ฐิฏรฐาว์ ศรีจันทร์เวียง (ID: 10235)
Answer:
ใส่ใจคนรอบข้างให้มากกว่าเดิมและเป็นที่พึงสำหรับคนที่รอการช่วยเหลือจากเรา
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนโหวต: 1

  คุณภานุพงษ์ อ่อนท้วม (ID: 10234)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสรทรรศน์ กลั่นกสิกรรม (ID: 10233)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีมีวินัยซื่อสัตย์ต่อตนเองและจะเชื่อฟังพ่อกับแม่และกินน้อยประหยัดตังค์และตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณนรินทร์ ยืนบุญ (ID: 10232)
Answer:
จะปลี่ยนแปลงตัวเองโดยกวาดลานวัด
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณธนากร ป้อมเขต (ID: 10231)
Answer:
เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณธรรม ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรานักเรียนจะประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยไม่เป็นที่เดือดร้อนของคนอื่น
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณณัฐวรรณ หุ่นพานิช (ID: 10230)
Answer:
หนูจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่จะไม่ดื้อกับพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Thitratha Srichanvaing (ID: 10229)
Answer:
Change the imagin. and do for every body. improve my sefl for development my student.
Age:
31-40
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนโหวต: 1

  น.ส.กษวรรณ พรษ์สุวรรณ (ID: 10228)
Answer:
นึกถึงคนอื่นบ้าง แทนที่จะนึกถึงแต่ตัวเอง
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.ประภาพร รอดมณี (ID: 10227)
Answer:
ใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้น
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  คุณณัฐวรรณ หุ่นพานิช (ID: 10226)
Answer:
หนูจะเป็นคนดีของพ่อแม่จะไม่ดื้อกับพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  รัชนี พรหมมา (ID: 10225)
Answer:
จะเป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยกว่า จะดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวให้น่าอยู่ จะประหยัดและเก็บออม
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.โศรยา คงสุข (ID: 10224)
Answer:
ทำความดีเพื่อสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.ปรียากร ปัญญภา (ID: 10223)
Answer:
อยากให้สังคมดีกว่านี้
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  นิรุธ อรุโณศรีสกุล (ID: 10222)
Answer:
นำการตลาดสร้างโลกและสังคมใหม่โดยผ่านเทคโนโลยีปัจจุบัน
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  น.ส.บุราณี ยอดพยุง (ID: 10221)
Answer:
มีความรับผิดชอบในสังคม รับผิดชอบในสิ่งที่พูด รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  ปัฐภรณ์ พวงรังษี (ID: 10220)
Answer:
ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
จำนวนโหวต: 0

  คุณจริยา ศรีวะรมย์ (ID: 10219)
Answer:
ไม่ดื้อกับพ่อแม่ จะตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณศิรินภา อรรถวิเศษ (ID: 10218)
Answer:
หนูจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณธีรนาฎ จินะใจหาญ (ID: 10217)
Answer:
หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของพ่อแม่
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสุธิวัฒน์ บัวทอง (ID: 10216)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปรับปรุงตัวให้ดี เพื่อสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณสุนิสา โฉมเฉลา (ID: 10215)
Answer:
หนูจะไม่ดื้อ หนูจะไม่ซน และหนูจะกลับตนเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณธีระเดช พานทอง (ID: 10214)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปรับตัวเข้ากับสังคมให้ได้
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คุณน้ำฝน งามมาก (ID: 10213)
Answer:
หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือ หนูจะเป็นเด็กดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Chantana Smitinantn (ID: 10212)
Answer:
I will stand on the right position "the white way" not red or yellow but on the way of King's guidance in order to keep our country to be peace and happy.
Age:
41-50
Country:
Thailand
Company:
บจก. แมนวูด อินเตอร์เทรด
จำนวนโหวต: 0

  สุทธิกานต์ บุญยะประสิทธิ์ (ID: 10211)
Answer:
ฉันจะเป็นคนดีของพ่อแม่จะตั้งใจเรียน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  kanokthip Amnajparnsuk (ID: 10210)
Answer:
do the good thing.
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  natpawena (ID: 10209)
Answer:
change the way I think.. save more money, save more energy, save environment.
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Chanut Udomphonsomwang (ID: 10208)
Answer:
Change my mood to Complacency
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  อดิรุจ ภู่ประภากร (ID: 10207)
Answer:
จะช่วยเหลือสังคมทุกครั้งที่มีโอกาส จะทำตนให้เป็นประโยชณ์ต่อสังคมและประเทศ
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บจก.คอมพลีทแคลิเบชั่น & เทสติ้ง
จำนวนโหวต: 2

  Panjama Sriboonruang (ID: 10206)
Answer:
จะตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาเด็ก ๆ ให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ
Age:
41-50
Country:
Thailand
Goverment:
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนโหวต: 1

  Suweena ketoum (ID: 10205)
Answer:
ข้าพเจ้าจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆ ดูแลพ่อแม่ และใช้ชีวิตแบบพอเพียง ช้อปปิงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Thassanee Ruthaiwat (ID: 10204)
Answer:
change to be a better person nicer ...listen more..more positive more copassion
Age:
41-50
Country:
United States
จำนวนโหวต: 2

  Achariya Kitphasit (ID: 10203)
Answer:
จะทำสิ่งดี ๆ เพิ่มมากขึ้น จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจ จะเข้มแข็ง และสู้ในทุก ๆ เรื่อง จะไม่ทำให้ใครเสียใจ
Age:
20
Country:
Thailand
University:
ม.หอการค้าไทย (มกค.)
จำนวนโหวต: 0

  Yell Suwanyangyaun (ID: 10202)
Answer:
I will do my best for Thailand, Buddhism, and our King.
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กนกพรรณ แม้นเสถียร (ID: 10201)
Answer:
จะ พยายามทำตามที่พ่อแม่สั่งสอน และตามรอยพระยุคลบาทของพระเจ้าอยู่หัว เป็นคนดีของสังคม และบ้านเมือง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 3

  geranun (ID: 10200)
Answer:
ไอเดียกิจกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคม
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Ainaa (ID: 10199)
Answer:
ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นครูที่พร้อมจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้เด็กๆ
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  chanon sonnarai (ID: 10198)
Answer:
ทำความดี ทำแต่สิ่งที่ดีดี
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.)
จำนวนโหวต: 1

  pornpan petchpangun (ID: 10197)
Answer:
I'll do the good things for my country
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุกัญญา แถกระโทก (ID: 10196)
Answer:
ข้าพเจ้าเพียงคนเดียวไม่อาจเปลี่ยนโลกนี้ได้ แต่ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสังคมให้ค่อย ๆ เป็นปึกแผ่นและมั่นคงแข็งแรง
Age:
21-30
Country:
Thailand
Goverment:
ศาลปกครอง
จำนวนโหวต: 2

  Pawina Anantawiranichakun (ID: 10195)
Answer:
จะตั้งใจเรียน อ่านหนังสือเยอะๆ ไม่ขี้เกียจ ^^
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  เจนจิรา (ID: 10194)
Answer:
มองคนอื่นในแง่ดี มองโลกในแง่บวก ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เป็นผู้ให้ที่ดีของสังคม
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  Chayanan Phanuamphi (ID: 10193)
Answer:
ความมีระเบียบ ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อต้านความไม่ยุติธรรมในสังคม
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 3

  Pimchanok Sutem (ID: 10192)
Answer:
chane myself into the best way 4 my future
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  Saraichat (ID: 10191)
Answer:
หนูสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคม และ จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผู้อื่นลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือ และหนูจะตั้งใจเรียนเพื่อนำมาพัฒนาประเทศค่ะ
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.หอการค้าไทย (มกค.)
จำนวนโหวต: 0

  ปฐวี นาคม (ID: 10190)
Answer:
ผมจะตั้งใจเรียน เพื่อพ่อแม่ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  วิชาญ สมพงษ์ (ID: 10189)
Answer:
จะทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กิตติศักดิ์ การเสถียร (ID: 10188)
Answer:
จะปฏิบัติเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมจะตั้งจเรียนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานต่างๆ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กิตติศักดิ์ การเสถียร (ID: 10187)
Answer:
จะปฏิบัติเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมจะตั้งจเรียนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานต่างๆ
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จักรกฤษณ์ มั่นสัตย์ (ID: 10186)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปฏบัติให้เป็นประโยชน์ของสังคมและเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จักรกฤษณ์ มั่นสัตย์ (ID: 10185)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปฏบัติให้เป็นประโยชน์ของสังคมและเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จักรกฤษณ์ มั่นสัตย์ (ID: 10184)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปฏบัติให้เป็นประโยชน์ของสังคมและเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จักรกฤษณ์ มั่นสัตย์ (ID: 10183)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปฏบัติให้เป็นประโยชน์ของสังคมและเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  จักรกฤษณ์ มั่นสัตย์ (ID: 10182)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปฏบัติให้เป็นประโยชน์ของสังคมและเป็นคนดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กวินนาถ หงษ์สา (ID: 10181)
Answer:
จะเลิกทำตัวไม่ดีและทำดี
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  กรวรรณ ดวงสาธร (ID: 10180)
Answer:
ร่วมประหยัดพลังงาน
Age:
21-30
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  สุพัตรา ดีเทนะโคต (ID: 10179)
Answer:
จะเป็นคนดี
Age:
51-60
Country:
Thailand
Company:
บจก.ริฟาแวร์
จำนวนโหวต: 0

  ตวงทอง วนสวัสดิ์ (ID: 10178)
Answer:
ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือคนแปลกหน้า เท่าที่ตัวข้าพเจ้าจะสามารถทำได้
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
จำนวนโหวต: 0

  ณัฐสินี ชูเมือง (ID: 10177)
Answer:
ไม่ทิ้งขยะลงในสถานที่สาธารณะ เป็นคนดีของสังคม ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 1

  ณัฐพล ภู่ประกาย (ID: 10176)
Answer:
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นคนดี จะไม่ทำชั่ว และจะเป็นคนดีของพ่อและแม่ตลอดไป
Age:
20
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  วนิดา แซ่ซี (ID: 10175)
Answer:
จะเป็นคนดี เพื่อถวายพ่อหลวง จะช่วยสังคม และใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
Age:
31-40
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  ธรรมนูญ บัวเกตุ (ID: 10174)
Answer:
ดูแลผู้มีพระคุณที่ส่งเรียนจนจบและผู้ให้กำเหนิด
Age:
21-30
Country:
Thailand
Company:
บจก.Unicard
จำนวนโหวต: 0

  นิลวรรณ บัวเกตุ (ID: 10173)
Answer:
รักพ่อรักแม่
Age:
41-50
Country:
Thailand
จำนวนโหวต: 0

  คันธมาทน์ บวบขม (ID: 10172)
Answer:
เป็นเด็กดีของพ่อแม่และเป็นเยาวชนที่ดี
Age:
21-30
Country:
Thailand
University:
ม.รามคำแหง (มร.)
จำนวนโหวต: 0

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106]